Ogólnopolski związek ratowników medycznych - jakie ma cele?

Ogólnopolski związek ratowników medycznych - jakie ma cele?
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki31.03.2024 | 8 min.

Spis treści

Ogólnopolski związek ratowników medycznych to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca profesjonalnych ratowników medycznych. Jej głównym celem jest reprezentowanie interesów i dbanie o prawa tej grupy zawodowej, a także promowanie wysokich standardów w dziedzinie ratownictwa medycznego. OZZRM aktywnie angażuje się w działania na rzecz poprawy warunków pracy i wynagrodzeń ratowników, wspiera ich rozwój zawodowy oraz kładzie nacisk na podnoszenie jakości opieki medycznej świadczonej przez ratowników.

Kluczowe wnioski:
 • Ogólnopolski związek ratowników medycznych zrzesza ratowników medycznych z całej Polski.
 • Celem OZZRM jest dbanie o prawa i interesy tej grupy zawodowej.
 • Organizacja promuje wysokie standardy w ratownictwie medycznym.
 • OZZRM działa na rzecz poprawy warunków pracy i wynagrodzeń ratowników.
 • Związek wspiera rozwój zawodowy ratowników medycznych oraz podnoszenie jakości opieki przez nich świadczonej.

Ogólnopolski związek ratowników medycznych: Misja i cele

Ogólnopolski związek ratowników medycznych (OZZRM) to ogólnokrajowa organizacja non-profit zrzeszająca ratowników medycznych z całej Polski. Jej głównym celem jest dbanie o prawa i interesy tej ważnej grupy zawodowej, promowanie wysokich standardów w dziedzinie ratownictwa medycznego oraz wspieranie rozwoju zawodowego ratowników.

Kluczową misją OZZRM jest reprezentowanie ratowników medycznych na arenie krajowej i międzynarodowej. Związek aktywnie angażuje się w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń ratowników, a także podnoszenie jakości opieki medycznej świadczonej przez przedstawicieli tego zawodu. OZZRM ściśle współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi związkami zawodowymi w celu skutecznej realizacji swoich celów.

Zgodnie ze statutem, priorytetami Ogólnopolskiego związku ratowników medycznych są: ochrona praw pracowniczych ratowników, doskonalenie systemu kształcenia przed- i podyplomowego w dziedzinie ratownictwa medycznego, a także promocja idei pomocy humanitarnej wśród ratowników.

Ochrona praw pracowniczych

OZZRM nieustannie dąży do poprawy warunków zatrudnienia ratowników medycznych, dbając o zapewnienie im godnych wynagrodzeń, odpowiedniego zabezpieczenia socjalnego oraz bezpiecznych warunków pracy. Związek prowadzi działania edukacyjne i informacyjne, a także reprezentuje ratowników w negocjacjach z pracodawcami i organami państwowymi.

Jednym z kluczowych osiągnięć OZZRM było doprowadzenie do wprowadzenia w 2018 roku minimalnej stawki wynagrodzenia dla ratowników medycznych zatrudnionych w sektorze publicznym. Związek nadal walczy o dalsze podwyżki płac oraz wyrównanie poziomu wynagrodzeń między sektorem publicznym a prywatnym.

Członkostwo w Ogólnopolskim związku ratowników medycznych

Członkiem Ogólnopolskiego związku zawodowego ratowników medycznych może zostać każda osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego w Polsce. OZZRM zrzesza zarówno ratowników zatrudnionych w publicznych i prywatnych podmiotach leczniczych, jak również wolontariuszy oraz ratowników będących na emeryturze lub rencie.

Procedura przyjęcia do związku jest prosta i nie wiąże się z wysokimi opłatami. Każdy kandydat musi wypełnić deklarację członkowską oraz opłacić symboliczną składkę członkowską. Po spełnieniu tych formalności, nowy członek uzyskuje pełnię praw i obowiązków, w tym możliwość udziału w walnych zgromadzeniach i głosowaniach.

Będąc częścią Ogólnopolskiego związku ratowników medycznych, czuję, że mój głos ma znaczenie i mogę realnie wpływać na warunki pracy naszego środowiska. To dla mnie ogromna motywacja do dalszej aktywności zawodowej i społecznej. - Janusz K., ratownik medyczny z Warszawy

Członkowie OZZRM mają również dostęp do szerokiej oferty szkoleń, kursów doskonalących oraz programów wsparcia w ramach rozwoju zawodowego. Związek regularnie organizuje konferencje i spotkania branżowe, podczas których ratownicy mogą dzielić się doświadczeniami oraz zdobywać nową wiedzę.

Czytaj więcej: Forum schizofrenia: Wymiana doświadczeń i wsparcie

Struktura Ogólnopolskiego związku ratowników medycznych

Ogólnopolski związek ratowników medycznych posiada rozbudowaną strukturę organizacyjną, złożoną z zarządu głównego oraz oddziałów wojewódzkich. Najwyższym organem decyzyjnym jest Krajowy Zjazd Delegatów, który zbiera się co cztery lata w celu wyboru Zarządu Głównego oraz uchwalenia programu działania na kolejną kadencję.

Organ Rola
Krajowy Zjazd Delegatów Najwyższy organ decyzyjny, wybiera Zarząd Główny
Zarząd Główny Kierownictwo OZZRM, realizuje założenia programowe
Oddziały Wojewódzkie Reprezentują interesy ratowników na poziomie regionalnym

Zarząd Główny, na czele którego stoi Prezes, jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie działalnością związku oraz realizację przyjętych założeń programowych. W skład Zarządu Głównego wchodzą również wiceprezesi, sekretarz oraz skarbnik.

Na szczeblu regionalnym działają oddziały wojewódzkie OZZRM, których zadaniem jest reprezentowanie interesów ratowników medycznych w swoich województwach. Oddziały ściśle współpracują z władzami lokalnymi i pracodawcami, podejmując inicjatywy na rzecz poprawy warunków pracy ratowników.

Działalność Ogólnopolskiego związku ratowników medycznych

Zdjęcie Ogólnopolski związek ratowników medycznych - jakie ma cele?

Podstawową formą aktywności Ogólnopolskiego związku ratowników medycznych jest prowadzenie dialogu z organami państwowymi i podmiotami zatrudniającymi ratowników. OZZRM aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym, opiniując projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących systemu ratownictwa medycznego oraz warunków pracy ratowników.

 • Przedstawiciele związku zasiadają w kluczowych gremiach doradczych przy Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia i innych instytucjach.
 • OZZRM prowadzi kampanie informacyjne i edukacyjne, promując wiedzę na temat roli i znaczenia ratowników medycznych w systemie ochrony zdrowia.

Równolegle, Ogólnopolski związek ratowników medycznych podejmuje liczne inicjatywy wspierające rozwój zawodowy i osobisty swoich członków. Organizowane są szkolenia, warsztaty i kursy doskonalące, podczas których ratownicy mogą pogłębiać swoje umiejętności oraz zdobywać nowe kompetencje.

OZZRM ściśle współpracuje z ośrodkami akademickimi i naukowymi w celu opracowywania nowych programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych. Związek aktywnie uczestniczy w tworzeniu standardów kształcenia przed- i podyplomowego, dbając o wysoką jakość merytoryczną kursów i szkoleń.

Oprócz działalności edukacyjnej, OZZRM wspiera również inicjatywy naukowe i badawcze w dziedzinie ratownictwa medycznego. Współpraca ze środowiskiem akademickim umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz podnoszenie poziomu opieki medycznej świadczonej przez ratowników.

Współpraca Ogólnopolskiego związku ratowników medycznych

Ogólnopolski związek ratowników medycznych aktywnie nawiązuje współpracę z różnorodnymi podmiotami na arenie krajowej i międzynarodowej. Kluczowym partnerem jest Ministerstwo Zdrowia, z którym OZZRM pozostaje w stałym dialogu w kwestiach legislacyjnych i organizacyjnych dotyczących systemu ratownictwa medycznego.

Ścisła współpraca obejmuje również inne organizacje zrzeszające pracowników ochrony zdrowia, takie jak Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych czy Naczelna Izba Lekarska. Wspólne inicjatywy mają na celu kompleksowe usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Na arenie międzynarodowej Ogólnopolski związek ratowników medycznych jest członkiem Europejskiej Rady Ratowników Medycznych (ERC) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Ratowników Medycznych (NAEMT). Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk z zagranicznymi organizacjami przyczynia się do podnoszenia standardów ratownictwa w Polsce zgodnie ze światowymi trendami.

Osiągnięcia Ogólnopolskiego związku ratowników medycznych

Przez lata swojej działalności Ogólnopolski związek ratowników medycznych może pochwalić się licznymi sukcesami na polu reprezentowania interesów tej grupy zawodowej. Jednym z kluczowych osiągnięć było wprowadzenie w 2018 roku minimalnej stawki wynagrodzenia dla ratowników medycznych zatrudnionych w sektorze publicznym.

 • OZZRM skutecznie doprowadził do uznania ratownictwa medycznego za zawód medyczny w 2006 roku.
 • Związek miał znaczący wkład w opracowanie nowych standardów kształcenia ratowników na poziomie wyższym.
 • Liczne interwencje OZZRM przyczyniły się do poprawy warunków pracy ratowników, m.in. poprzez wyposażenie ambulansów w niezbędny sprzęt ochronny.

Osiągnięcia Ogólnopolskiego związku ratowników medycznych wykraczają jednak poza kwestie pracownicze i płacowe. Związek odegrał istotną rolę w procesie kształtowania polityki zdrowotnej państwa, wpływając na decyzje dotyczące organizacji systemu ratownictwa medycznego w Polsce.

Podsumowanie

Ogólnopolski związek ratowników medycznych odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu interesów i dbaniu o prawa tej ważnej grupy zawodowej. Jako silna organizacja zrzeszająca ratowników z całej Polski, OZZRM aktywnie działa na rzecz poprawy warunków pracy, wynagrodzeń i rozwoju zawodowego przedstawicieli tego zawodu.

Szeroki zakres działalności Ogólnopolskiego związku zawodowego ratowników medycznych obejmuje współpracę z organami państwowymi, podmiotami zatrudniającymi ratowników oraz organizacjami partnerskimi, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Poprzez liczne inicjatywy edukacyjne, legislacyjne i społeczne, związek skutecznie realizuje swoje statutowe cele, mające na celu podniesienie standardów ratownictwa medycznego w Polsce.

Najczęstsze pytania

Członkiem OZZRM może zostać każda osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego w Polsce. Związek zrzesza zarówno ratowników zatrudnionych w sektorze publicznym i prywatnym, jak również wolontariuszy oraz ratowników będących na emeryturze lub rencie.

Członkostwo w OZZRM umożliwia ratownikom czynny udział w działaniach mających na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń w tej grupie zawodowej. Ponadto, związek oferuje szeroki dostęp do szkoleń, kursów doskonalących oraz programów wsparcia w rozwoju zawodowym.

OZZRM prowadzi stały dialog z organami państwowymi, opiniując projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących systemu ratownictwa medycznego. Związek aktywnie uczestniczy w negocjacjach z pracodawcami oraz organizuje kampanie informacyjne i edukacyjne promujące wiedzę na temat roli ratowników.

Wśród kluczowych sukcesów OZZRM można wymienić: wprowadzenie minimalnej stawki wynagrodzenia dla ratowników medycznych w sektorze publicznym, uznanie ratownictwa medycznego za zawód medyczny oraz opracowanie nowych standardów kształcenia ratowników na poziomie wyższym.

Tak, OZZRM aktywnie nawiązuje współpracę z różnorodnymi podmiotami na arenie krajowej i międzynarodowej. Kluczowymi partnerami są Ministerstwo Zdrowia, organizacje zrzeszające pracowników ochrony zdrowia oraz zagraniczne stowarzyszenia ratowników medycznych, takie jak Europejska Rada Ratowników Medycznych.

5 Podobnych Artykułów

 1. Jak łagodzić ból krzyżowo-biodrowy: Przyczyny i terapie
 2. Skład mleka krowiego: Kluczowe składniki w tabeli. Poznaj wszystkie
 3. Ropień Bezolda: groźne powikłanie zapalenia ucha? Co musisz wiedzieć
 4. Magnez - Jaka jest zalecana dzienna dawka dla zdrowia?
 5. HER2 dodatni: Co to naprawdę oznacza dla Twojego rokowania?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Marcin Całbecki
Marcin Całbecki

Jako założyciel i główny autor portalu poświęconego medycynie i zdrowiu, łączę moją pasję do nauki o zdrowiu z zaangażowaniem w edukację społeczną. Z wykształcenia jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem klinicznym oraz badaczem, co pozwala mi na krytyczne analizowanie i przekazywanie najnowszych odkryć medycznych w przystępny sposób.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły